หัวไหล่ติด (Frozen Shoulder)

อาการที่ผู้ป่วยไม่สามารถเคลื่อนไหวข้อหัวไหล่ได้ เนื่องจากมีอาการตึงบริเวณหัวไหล่จนไม่สามารถยก กาง หรือหมุนข้อหัวไหล่ได้ตามปกติ ซึ่งอาการหัวไหล่ติด จะแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะอักเสบ ระยะติด ระยะคลายตัว มักพบในผู้ป่วยที่มีอายุระหว่าง 40-60 ปี

1 ครั้ง 1,500 บาท
 

Copyright ©2024 Dhammanamai Clinic. All rights reserved.

Designed and developed by