พท.ป.เมธิศา ธรรมวันนา

จบการศึกษามาจากโรงเรียนอายุรเวท
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์

Copyright ©2021 Dhammanamai Clinic. All rights reserved.

Designed and developed by