บุคลากรทางการแพทย์

ตารางแพทย์แผนไทย และแผนไทยประยุกต์CLINIC CALENDAR

ระหว่าง
  MON TUE WED THU FRI SAT SUN
หมอพลพท.ป. ลัภวัชร์ สีหะประเสริฐ        
หมอนุพท.ป. พนิตสุภา เชื้อชั่ง        
หมอเอ๋ยนันท์นภัส แก้วตาเสน        
หมอเมย์พท.ป. พัดชา สุวรรณโชติ        
หมอเมย์พท.ป. เมธิศา ธรรมวันนา        

Copyright ©2019 Dhammanamai Clinic. All rights reserved.

Designed and developed by